جدول اطلاعات هیأت علمی سما اصفهان
ردیف
نام خانوادگی
نام
زمینه فعالیت
آدرس پست الکترونیک
تصویر
1
بهمن پور
مریم
ریاضی
2
دانش پناه
فرنوش
معماری
3
رحیمی دستجردی
محسن
حسابداری
4
سورانی
محبوبه
تربیت بدنی
5
صبحی
ثمین
حسابداری
6
طاووسی
مجید
برق-قدرت
7
قهرایی
امید
مکانیک بیوسیستم
8
مؤمنی
خدایار
تربیت بدنی
9
مرادی
بهارک
تربیت بدنی
10
نظری
حمیدرضا
فناوری اطلاعات

لیست فوق بر اساس نام خانوادگی مرتب شده است

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
آموزشکده فنی و حرفه ای پسرانه سما
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – آموزشکده سما - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به آموزشکده سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch