جدول اطلاعات اساتید سما اصفهان
ردیف
نام خانوادگی
نام
زمینه فعالیت
آدرس پست الکترونیک
تصویر
1
بهمن پور
مریم
ریاضی
2
رحیمی دستجردی
محسن
حسابداری
3
سورانی
محبوبه
تربیت بدنی
4
طاووسی
مجید
برق-قدرت
5
قهرایی
امید
مکانیک بیوسیستم
6
مؤمنی
خدایار
تربیت بدنی
7
مرادی
بهارک
تربیت بدنی
8
نظری
حمیدرضا
فناوری اطلاعات

لیست فوق بر اساس نام خانوادگی مرتب شده است

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد برادران)
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch