عنوان صفحه:دفتر کار مجازی مدبران گروه دانشکده پسرانه
ردیف نام و نام خوانوادگی سمت روز و ساعت حضور در دفتر کار مجازی
لینک دفتر کار مجازی
 1 خانم مهندس راضیه السادات سجادی
مدیر گروه کامپیوتر
شنبه: ساعت 8 الی 9 لینک ورود به دفتر کار مجازی
 2 آقای مهندس حسین کریمی بلان
مدیر گروه معماری
دوشنبه: ساعت 13 تا 14 لینک ورود به دفتر کار مجازی
 3 آقای دکتر محسن رحیمی
مدیر گروه حسابداری
سه شنبه: ساعت 11 الی 12  لینک ورود به دفتر کار مجازی
 4 آقای دکتر حسن شفیعی
مدیر گروه حسابداری
شنبه: ساعت 21 الی 22  لینک ورود به دفتر کار مجازی
 5 خانم دکتر محبوبه سورانی مدیر گروه تربیت بدنی
دوشنبه: ساعت 9 الی 10  لینک ورود به دفتر کار مجازی
 6 آقای دکتر سید عادل ستوده مدیر گروه برق
شنبه: ساعت 13 الی 14  لینک ورود به دفتر کار مجازی
 7 آقای دکتر امید قهرائی مدیر گروه مکانیک خودرو
شنبه: ساعت 13 الی 14 لینک ورود به دفتر کار مجازی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد برادران)
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch