عنوان صفحه:کلاسهای آنلاین رشته برق مقطع کاردانی(4)
مشخصه نام کلاس نام استاد زمان لینک ورود به کلاس
  مبانی سیستم های قدرت علی مدنی محمدی

یکشنبه 12:30-11

یکشنبه 16:30-13:30

lms.sama-isf.ac.ir/b1/
         
  ماشینهای الکتریکی مخصوص علی مدنی محمدی

دوشنبه 12:30-11

دوشنبه 16:30-13:30

lms.sama-isf.ac.ir/b2/
         
  رله وحفاظت مصباح

چهارشنبه 12:30-11

چهارشنبه 16:30-13:30

lms.sama-isf.ac.ir/b3/

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد برادران)
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch