عنوان صفحه:کلاسهای آنلاین رشته مکانیک مقطع کاردانی
مشخصه نام کلاس نام استاد زمان لینک ورود به کلاس
  کارگاه نقص یابی قسمتهای مختلف خودرو
حامد دهقاني دوشنبه از 14 تا 21 lms.sama-isf.ac.ir/m2/
         
   کارگاه انتقال قدرت اتوماتیک حامد دهقاني

سه شنبه از 15 تا 20

چهارشنبه از 15 تا 20

پنجشنبه از 15 تا 19:30

lms.sama-isf.ac.ir/m1/

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد برادران)
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch