عنوان صفحه:کلاسهای آنلاین دروس عمومی مقطع کاردانی برادران
مشخصه نام کلاس نام استاد زمان لینک ورود به کلاس
  اخلاق ثرایی

دوشنبه 17-19:15

چهارشنبه 17-19:15

lms.sama-isf.ac.ir/o2/
         

وصایا امام ره

اخوت

یکشنبه 17-19:15

سه شنبه 17-19:15

lms.sama-isf.ac.ir/o7/
         
  قرآن تائبی

دوشنبه 17-19:15

چهارشنبه 17-19:15

lms.sama-isf.ac.ir/o5/
         
  اندیشه 1 رئیسی

یکشنبه 17-19:15

سه شنبه 17-19:15

lms.sama-isf.ac.ir/o3/

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد برادران)
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch