عنوان صفحه:كلاسهاي Offline رشته تربيت بدني

فيزيك - 329

جلسه اول(11MB)

جلسه دوم - قسمت 1         جلسه دوم - قسمت 2

جلسه سوم - قسمت 1           جلسه سوم - قسمت 2

جلسه چهارم - قسمت 1           جلسه چهارم - قسمت 2

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

 

فيزيولوژي ورزشي 2 - 332

جلسه اول

جلسه دوم

 

علم تمرين - 279

جلسه اول

جلسه دوم


تغذيه ورزشي - 196

جلسه اول

 

اصول و فلسفه آموزش و پرورش - 328

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم


تاريخ تربيت بدني - 333

جلسه اول

 

مديريت سازمانهاي ورزشي - 277

جلسه اول

جلسه دوم

 

روش تدريس تربيت بدني در مدارس - 285

جلسه اول

جلسه دوم - قسمت 1           جلسه دوم - قسمت 2

جلسه سوم - قسمت 1           جلسه سوم - قسمت 2

 

مباني برنامه ريزي درسي - 331

 

روش تحقيق در علوم تربيت بدني - 194


سازمان و مديريت در آموزش و پرورش - 359

جلسه اول - قسمت 1           جلسه اول - قسمت 2

جلسه دوم


 

 كلاسهاي ضبط شده پس از برگزاري، پايان هر روز در وب سايت قرار خواهند گرفت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد برادران)
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch