عنوان صفحه:كلاسهاي Offline رشته مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر

اصول سيستم هاي شي گرا - 297

جلسه اول - قسمت 1(53MB)          جلسه اول - قسمت 2(32MB)          جلسه اول - قسمت 3(4MB)

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

 

ايجاد بانكهاي اطلاعاتي - 299

جلسه اول(9MB)

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم


سيستم عامل شبكه - 293

جلسه اول(48MB)

جلسه دوم - قسمت 1          جلسه دوم - قسمت 2

جلسه سوم - قسمت 1         جلسه سوم - قسمت 2

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم - قسمت 1           جلسه ششم - قسمت 2

جلسه هفتم


كارگاه سيستم عامل شبكه - 294

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم - قسمت 1           جلسه سوم - قسمت 2           جلسه سوم - قسمت 3

جلسه چهارم


نظريه زبان - 295

جلسه اول(87MB)

جلسه دوم - قسمت 1         جلسه دوم - قسمت 2

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

 

 گرافيك كامپيوتري 1 - 296

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

 

معادلات ديفرانسيل - 298

جلسه اول(21MB)

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم - قسمت 1          جلسه چهارم - قسمت 2

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم


ساختمان داده ها - 222

جلسه اول

جلسه دوم

 

كلاسهاي ضبط شده پس از برگزاري، پايان هر روز در وب سايت قرار خواهند گرفت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد برادران)
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch