عناوین لینکهای کلی


دانشگاه آزاد اصفهان-خوراسگان new33

ارسال شده توسط : محمد رضا بهمن پور   درساعت : ۸:۴۱   تاریخ : ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۲


سازمان مرکزی سما new33

ارسال شده توسط : محمد رضا بهمن پور   درساعت : ۸:۲۱   تاریخ : ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۲


سازمان مرکزی دانشگاه

ارسال شده توسط : محمد رضا بهمن پور   درساعت : ۸:۱۸   تاریخ : ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۲


وزارت علوم و تحقیقات

ارسال شده توسط : محمد رضا بهمن پور   درساعت : ۸:۱۶   تاریخ : ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۲


دفتر ریاست جمهوری

ارسال شده توسط : محمد رضا بهمن پور   درساعت : ۸:۱۴   تاریخ : ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۲


دفتر مقام معظم رهبری

ارسال شده توسط : محمد رضا بهمن پور   درساعت : ۸:۱۲   تاریخ : ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۲
[۱]

۶ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۱ : صفحات قابل پیمایش     ۶ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد برادران)
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch