صفحه اصلی کتاب همه کتاب ها

توضیحات        نام نویسنده        نام کتاب : جستجو در همین زیرگروه بر اساس

searchbotton : عبارت

همه کتاب ها : عناوین کتاب ها

کتاب سوزندوزی new33
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۴:۵۵   تاریخ : ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۶۱۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

طراحی لباس new33
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۴:۲۶   تاریخ : ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۵۸۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

طراحی اندام و لباس
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۴:۲۱   تاریخ : ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۵۵۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

انتقال پنس
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۴:۱۷   تاریخ : ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۵۵۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

آموزش طراحی اندام
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۴:۱۷   تاریخ : ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۵۶۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

آموزش طراحی اندام و لباس جلد سوم
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۴:۱۳   تاریخ : ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۵۴۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

آموزش طراحی اندام و لباس جلد دوم
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۴:۱۱   تاریخ : ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۵۴۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

آموزش طراحی اندام و لباس جلد اول
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۴:۸   تاریخ : ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۵۶۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کتاب رنگ ایتن قسمت دوم
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۴:۶   تاریخ : ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۶۱۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کتاب رنگ ایتن قسمت اول
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۴:۳   تاریخ : ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۵۸۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [ ۴] [ ۳] [ ۲] [۱] ..... [اولین]

۱۰ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۱۳ : صفحات قابل پیمایش     ۱۲۳ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد برادران)
اصفهان - بلوار کشاورز -شهرک امیریه -خیابان هفتم – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8174949719
تلفن تماس: 03137810006 فاکس: 03137802727
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch